Kiadványok

Könyvek, kiadványok:

Fischer Márta. 2018. Terminológia és Fordítás. Pécs: Institutio

A kötet rendszerezi és példákkal magyarázza a terminológiaelmélet fordítás számára releváns alapfogalmait (úgy mint a terminus szűk és tág megközelítése, szövegkohézióban betöltött szerepe, a honosítás és idegenítés stratégiája, a funkcionális és fordítási ekvivalens fogalma, a fordító terminológiai kompetenciájának elemei). Angol, német és francia példáival a fordítói gyakorlatban is hasznos segítséget nyújt.

Recenzió: Rácz Edit 2019. Terminológia nemcsak terminológusoknak. Új Pedagógia Szemle 11-12. / Halász Gábor. 2019. Recenzió. Terminológia és Fordítás. 2019. Fordítástudomány 21 (1). 118-123.

 

Fischer Márta. 2022. Többnyelvűség és nyelvhasználat az Európai Unióban. Kaposvár: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara.

A kétnyelvű (magyar-angol) kiadvány rövid, közérthető formában, ábrákkal magyarázva írja le az EU-többnyelvűség sajátosságait, az uniós nyelvhasználat buktatóit, különös tekintettel az angol uniós szaknyelvre, a francia nyelv hatására, a leggyakoribb hibákra és a magyar EU-terminológia fordítási nehézségeire.

 

Fischer Márta. 2022. Az Európai Unió dióhéjban – The European Union in a Nutshell. Kaposvár: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara.

A kétnyelvű (magyar-angol) kiadvány rövid, közérthető formában, ábrákkal magyarázva írja le az az Európai Unió működését, intézményrendszerét, jogi aktusait, gazdasági és pénzügyi rendszerét. A fordítók-tolmácsok számára az EU legfontosabb kulcsfogalmainak és fordítási buktatóinak kiemelése nyújt segítséget. A kiadványhoz kapcsolódó munkafüzet az oktatásban is hasznosítható.

 

Einhorn Ágnes. 2012. Feladatkönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 978-963-19-7005-0

A készségfejlesztő és tevékenykedtető tanítás elterjedésével a napi iskolai munkában megerősödött a feladatok szerepe. A tanári munkának ugyanis alapja az a készség, hogy a tanár jó minőségű, a céljainak megfelelő fejlesztőfeladatokat tudjon készíteni, illetve hogy a mérőeszközeit, azaz a mérőfeladatait is a tanítási célok szolgálatába tudja állítani. A tanároknak napi szükségletük az, hogy a feladatkészítés szabályaival tisztában legyenek, az egyes feladatok minőségét meg tudják ítélni, a céljaikhoz tudják alakítani a különböző kiadványokból átvett kész feladatokat, vagy maguk készítsenek ilyeneket. A könyvben a feladatfejlesztés lényegi elemeit foglalja össze a szerző úgy, hogy nemcsak a mérés, vizsgáztatás témájára koncentrál, hanem párhuzamosan tárgyalja a tanítási folyamatban használt fejlesztő- és mérőfeladatok kérdését, továbbá foglalkozik a különböző célú feladatok hasonlóságaival és a különbségeivel is. S bár a témakör alapvetően csak tantárgyi szinten dolgozható fel teljes alapossággal, mégis azokat a szabályszerűségeket emeli ki, amelyek tantárgyfüggetlenül is érvényesek, és természetesen különböző tantárgyterületekről származó példákat mutat be.A könyv felhasználható a tanárképzésben vagy a tanártovábbképzésekben tankönyvként, de a tanárok önálló munkában is feldolgozhatják.

Recenziók: Csík Orsolya. Taní-taniOnline 2013. nov. 1. / Petneki Katalin. Modern Nyelvoktatás XIX. évf. 4. szám 2013. 65–67.

 

Einhorn Ágnes. 2015. A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó. ISBN978-615-5216-85-5

Az idegennyelv-tanítás modernizációjához kapcsolódó törekvések, valamint az e téren elért eredmények jól példázzák a rendszerváltást követő oktatásügy modernizációjának sok problémáját. A könyvben a pedagógiai kultúraváltás szükségszerűsége melletti érvelés és a modernizációs kísérletek tapasztalatai jelennek meg: a középpontban a változás kényszere és a változtatás módszertana áll. A nyelvtanulás és a nyelvtanítás problémái példának tekinthetők, a könyv tehát nem csak nyelvtanároknak szól, hasznos lehet szaktárgytól függetlenül a tanárképzésben részt vevő oktatók és hallgatók számára, találhatnak benne tanulságokat a közoktatásban dolgozó pedagógusok, vizsgafejlesztők és vizsgáztatók, továbbá a pedagógiai fejlesztéseket tervező és elemző szakemberek.

A könyv első része a nyelvtanítás eredményességével és a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdökkel foglalkozik. A vizsgálódás perspektívája kitágul két irányba is: egyrészt a magyar problémákat európai kontextusba helyezi, másrészt feltárja a modernizáció általánosabb, pedagógiai kontextusát is. Az idegen nyelvek, amelyeket a közoktatás zsargonjában készségtárgyaknak is neveznek, helyzetükből fakadóan érzékenyebben mutatják az eredményes, készségeket fejlesztő tanulási környezet valós működését. Ilyen értelemben példának is tekinthetjük ezt a tantárgyi területet a szemléletváltás nehézségeinek elemzésére.

A könyv második részében a pedagógiai modernizáció egy jelentős eleme áll a középpontban: a 2005-ös érettségi reformhoz kapcsolódó egy évtizedes kutató-fejlesztő munka. A kétszintű érettségi vizsga komoly tartalmi korszerűsödést jelentett, amelynek volt visszahatása a napi nyelvtanítási gyakorlatra és a tanárok értékelési kultúrájára is. A vizsgareform fejlesztési folyamatának, illetve a német vizsgatárgy fejlesztéséhez kapcsolódó kutatások eredményének összefoglaló közlése érdekes lehet a modernizáció határainak és lehetőségeinek tükrében, de egy ilyen sok embert érintő vizsga reformja méréselméleti problémákat is felvet.

Recenziók: Dringó-Horváth Ida. Modern Nyelvoktatás. XXIII. 1. 2017. 84–86. / Kákonyi Lucia. Új Pedagógiai Szemle, 66. 9–12. 2016. 159–161.

 

Roche, Jörg – Einhorn, Ágnes –Suñer, Ferran (Hrsg.): Unterrichtsmanagement. [Kompendium DaF/DaZ 6] Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag GmbH. 2018. ISBN 978-3-8233-8213

A jó minőségű oktatást jól kell megtervezni és előkészíteni, mérhető eredményekkel kell megvalósítani és módszeresen kell javítani. Ez a kötet a jó tanítási gyakorlattal kapcsolatos didaktikai, pedagógiai, tantervi és intézményi kihívásokkal foglalkozik, az egyes fejezetek felölelik az előkészítő, a tanulásszervezési és az értékelés területeket. A német nyelvű könyv alkalmas arra, hogy bevezetőként dolgozzák fel a segítségével a sikeres idegennyelv-tanítás alapelveit, kiindulópontként használható a tantervi és a tananyagfejlesztésekhez. Hasznos olvasmány lehet mindazoknak a tanároknak és intézményeknek, akik a nyelvtanítás modernizációjában érdekeltek.

 További információk

Porta Lingua- 2019

Porta Lingua- 2018

Porta Lingua- 2017

Porta Lingua- 2016